adatkezelesi-tajekoztato//

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021.08.18. napjától

 

Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sport Planning Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: szolgáltató vagy Társaság) által üzemeltetett www.porogjfel.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, az online foglalásokkal és vásárlásokkal kapcsolatos szerződési feltételeket, a szolgáltató és az Online Platform felhasználóinak a jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Társaságra, valamint a weboldalon játékosként és edzőként regisztráló, illetve regisztrált felhasználókra (a továbbiakban: Felhasználók). A Társaság és a lentiekben meghatározottak szerint Partnernek nem minősülő egyéb szerződéses partnerei közötti, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses jogviszony feltételeit külön megállapodások szabályozzák.

A szolgáltató által üzemeltetett weboldal és az Online Platform működésének célja, hogy összehozza egymással a sportolni vágyókat, sportközösségeket építsen, erősítse a sport iránti szeretet és a rendszeres sportolás iránti elköteleződést, továbbá hogy biztosítsa a Felhasználók igényeinek találkozását a Partnerek által kínált szolgáltatásokkal.

A szolgáltató és az Online Platform szolgáltatásait igénybe veheti minden 14. életévét betöltött természetes személy a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek elfogadása és betartása mellett. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a 14. életévét betöltötte.

A szolgáltató fenntartja a  jogot arra,  hogy  a  Felhasználó – ideértve a lentiek szerint Partnernek minősülő felhasználókat is – kilétét további,  a Felhasználó személyére vonatkozó  adatok,  akár  a  személyi  azonosításra  alkalmas  fényképes  dokumentum  bekérésével  ellenőrizze  a hamis, illetőleg félrevezető  azonosító adatok felhasználatának az  elkerülése, illetőleg megakadályozása  érdekében.

A szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint Magyarországon jogszerűen bejegyzett gazdasági társaság, amely a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

 

A szolgáltató adatai és elérhetőségei:

Megnevezés: Sport Planning Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Sport Planning Kft.

Székhely (postacím): 1021 Budapest, Széher út 5. fszt. 1.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-386826

Képviselő: Martinecz Péter György ügyvezető

Adószám: 29315987-2-41

Bankszámlaszám: az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000114-60650009

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím): info@porogjfel.hu

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

E-mail: iroda@tarhely.hu

Weboldal: www.tarhely.eu

 

Fogalommeghatározások:

 

 • Felhasználó: jelenti a weboldalon regisztrált személyeket, akik az Online Platform szolgáltatásait igénybe veszik, illetőleg az Online Platformon keresztül a Társasággal vagy annak Partnerével szerződést kötnek.
 • Partner: jelenti azt a weboldalon edzőként regisztrált és a szabadidős sporttevékenységek nyújtására – a jogszabályok és a vonatkozó hatósági rendelkezések, nyilvántartások szerint – jogosult Felhasználót, aki az általa kínált szabadidős sportszolgáltatások közvetítésére vonatkozóan a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint a Társasággal szerződéses jogviszonyban áll.
 • Szolgáltatás: az Online Platformon elérhető minden olyan szolgáltatás, amelyet a Társaság, valamint a Társaság szerződéses Partnerei a Társaság által üzemeltetett weboldalon keresztül – akár ingyen, akár ellenérték fejében –hozzáférhetővé tesznek a weboldalon regisztrált személyek számára.
 • Termék: a Társaságtól, valamint a Társaság szerződéses Partnereitől az Online Platformon keresztül megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.
 • Online Platform: jelenti a www.porogjfel.hu weboldal felhasználói bejelentkezést követően elérhető online felületét.
 • Online Platform Szolgáltatás: jelenti a Társaság Online Platformon nyújtott szolgáltatásai összességét, amelynek keretében a Társaság Partnerei által kínált szolgáltatások, és az azokra vonatkozó ajánlatok megjelennek, illetőleg elérhetők, valamint amelyen keresztül létrejönnek a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések a Partnerek és a Felhasználók között.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 • Fogyasztói szerződés: fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.
 • Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

 

 1. Felhasználási feltételek

 

  1. Általános tudnivalók

 

   1. A szolgáltató az általa üzemeltett weboldal útján szabadidős sportszolgáltatások igénybevételére, valamint ehhez kapcsolódó termékek vásárlására irányuló szerződések megkötése, sporttevékenységek szervezése és azokhoz való csatlakozás céljából Online Platformot, ennek keretében online foglalási és fizetési felületet működtet.

 

   1. A Társaság a 2. pontban foglaltak szerint biztosítja az edzőként regisztrált Partnerei számára, hogy a Partner szabadidős sportszolgáltatásaira vonatkozó ajánlatok megjelenjenek és elérhetőek legyenek az Online Platformon vagy annak egy részén annak érdekében, hogy azokat a Felhasználók lefoglalhassák, illetve megvásárolhassák, így szerződés jöjjön létre a Partner és a Felhasználó között.  A Társaság a Partner ajánlataihoz kapcsolódó online vásárlások lebonyolításához online fizetési felületet biztosít és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segédként) a Partner megbízásából pénzösszeget vesz át a Felhasználóktól. A Partner a Társaság jelen alpontban meghatározott közvetítői szolgáltatásaiért a 2. pontban meghatározottak szerint jutalékot köteles a szolgáltató részére fizetni.

 

A Partner ajánlatának egyes egyedi feltételei (így például egy adott szolgáltatás, annak teljesítésének helye és ideje, a szolgáltatás ellenértéke) a Partner saját edzői felhasználói fiókjában állíthatók be és ott jelennek meg az Online Platform Felhasználói számára. A Partner az információmegadás, illetőleg adatfeltöltés során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni.

 

   1. Az Online Platform a műszaki (technikai) meghibásodás és karbantartás, valamint a szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható körülmények fennállásának eseteit leszámítva 0-24 órában üzemel. A Társaság minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa üzemeltetett Online Platform Szolgáltatásainak a folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a Társaság érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (például árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). A Társaság nem felel a szolgáltatás rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibáiért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például vírusok, vagy hacker tevékenységek).

 

   1. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: Tűzfal

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége.

 

 

   1. A Felhasználó köteles az Online Platform Szolgáltatásait a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint – az Online Platform működésének a céljaival összhangban – igénybe venni, az ÁSZF-ben foglaltakat betartani, és folyamatosan figyelemmel kísérni azok változásait. A Felhasználó részéről tilos minden olyan tevékenység, amely az Online Platform üzemeltetéséhez használt szerver leállását vagy rendeltetésszerű működését akadályozza, azt célozza, vagy veszélyezteti. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséből eredő valamennyi kár, költség és egyéb hátrányos következmény a kötelezettséget megszegő Felhasználót – ideértve a Partnert is – terheli.

 

   1. A Felhasználó – ideértve a Partnernek minősülő Felhasználókat is – bármilyen Online Platformon végezhető tevékenysége – így különösen, de nem kizárólagosan az adatfeltöltése – során köteles a jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra.

 

Az Online Platform működésének céljaival, valamint a Felhasználók emberi méltósághoz való jogával összhangban tilos az Online Platformon megosztott tartalmak tekintetében obszcén, vulgáris szavak használata, bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai, nemi hovatartozást vagy lelkiismereti szabadságot sértő megnyilvánulás a Felhasználók részéről. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ilyen és ehhez hasonló, az Online Platform működésének céljaival össze nem egyeztethető, másokat sértő vagy jogszabályba ütköző tartalmakat a szolgáltató eltávolíthatja, valamint az ilyen tartalmat közzétevő (megosztó) Felhasználót – indokolással ellátott előzetes e-mail értesítés mellett – a felhasználói fiókjának felfüggesztésével időlegesen vagy a fenti szabályok ismételt, illetve súlyos megszegése esetén – a felhasználói fiókjának törlésével – kizárhat az Online Platform Szolgáltatásaiból.

 

A fentebb írtak megszegéséből eredő valamennyi kárt, költséget és egyéb hátrányos következményt a Felhasználó (ideértve a Partnernek minősülő Felhasználókat is) köteles viselni.

 

   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által más Felhasználónak (ideértve a Partnernek minősülő Felhasználót is), vagy – Felhasználónak nem minősülő – harmadik személynek az Online Platform Szolgáltatásainak az igénybevétele során okozott károkért és jogsértésekért.

 

   1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes részeinek üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

   1. A Felhasználó a weboldalon való regisztrációval, illetve az Online Platform Szolgáltatásainak igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult az Online Platformon a vele szerződéses jogviszonyban álló Partnerek és harmadik személyek termékeiről vagy szolgáltatásairól promóciós-és reklámanyagot megjeleníteni.

 

   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználók által elérhető sporteredmények után – a saját döntése szerint – elismerő jelvényeket hozhat létre, amelyeket a Társaság által felállított kritériumoknak megfelelő Felhasználók kapnak meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság az adott jelvénytípus használatát a jövőre nézve általánosan – minden Felhasználóra kiterjedően – megszüntetheti, amely esetben a jelvények használatának jogosultsága automatikusan megszűnik.

 

   1. A Felhasználók a weboldalon folytatott egyes tevékenységeik/aktivitásaik (pl. véleményírás, baráti esemény létrehozása stb.) után automatikusan krediteket szereznek, valamint krediteket – az Online Platformon közzétett darabszámban és csomagáron – a Felhasználók a szolgáltatótól online is vásárolhatnak. A Felhasználók a krediteket felhasználhatják (beválthatják) az általuk létrehozott sportesemények „kiemelésére”, amelynek folytán a főoldalon található eseménytérkép listanézetében a kiemelt sportesemény vizuálisan más színnel jelenik meg, vagy a kiemelt esemény térkép ikonja nagyobb méretben jelenik meg a többi, nem kiemelt esemény ikonjához képest. A kreditszerzés feltételrendszere előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Felhasználóra egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik.

 

   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó sportteljesítményével, illetőleg a sporteseményeken tanúsított magatartásával összefüggésben más Felhasználók – ideértve a Partnernek minősülő Felhasználókat is – szöveges és számszerű értékelést tehetnek közzé a Felhasználóra vonatkozóan, amelyek a weboldalon regisztrált Felhasználók által megtekinthető. A Partnernek minősülő Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Felhasználók a Partner szolgáltatásaival, illetőleg azok minőségével összefüggésben szöveges és számszerű értékelést tehetnek közzé a Partnerre vonatkozóan, amely értékelések a weboldal látogatói számára nyilvánosak.

 

   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldalon, illetve az Online Platformon megjelenő bármely szellemi terméket, vagy az Online Platform bármely elemét a saját belátása szerint módosítsa vagy megszüntesse.

 

 

  1. A regisztráció

 

   1. Az Online Platformon elérhető Szolgáltatásokat csak 14 éven felüli személyek vehetik igénybe a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Szolgáltatások igénybevételéhez az oldalra való bejelentkezés szükséges, amely előzetes regisztrációt követően e-mail címmel, Facebook vagy Google fiókkal lehetséges.

 

   1. Regisztrálni játékosként és/vagy edzőként lehet a weboldalon. A regisztráció során a regisztrálóknak meg kell adniuk a belépéshez használni kívánt e-mail címüket és egy általuk választott titkos jelszót, a teljes nevüket, a nemüket, születési dátumukat, országukat, egy általuk választott sportágat, valamint eshetőlegesen (önként) megadhatják az irányítószámukat. Amennyiben Facebook vagy Google fiókkal történik a bejelentkezés, akkor az előbbi adatok közül csak az adott fiókban nem tárolt, illetve onnan nem továbbított hiányzó adatokat kell a Felhasználónak megadnia. Regisztráció nélkül a sporteseményeket mutató eseménytérképen és az edzői profilokon kívül a weboldal látogatói számára más adat nem látható, regisztráció hiányában weboldalon semmilyen felhasználói tevékenység nem végezhető (pl. sportesemény szervezése, csapat létrehozása stb.).

 

   1. A 14 és 18. életév közötti Felhasználó regisztrációjához és személyes adatainak a kezeléséhez a vonatkozó jogi előírások alapján a kiskorú törvényes képviselőjének (szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy gyámjának) a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadására vonatkozó nyilatkozat nyomtatvány a regisztráció során érhető el a Felhasználó számára, és azt a hiányzó adatokkal kitöltve, valamint a törvényes képviselő által aláírva a regisztrációs felületen feltöltve tudja a szolgáltató részére megküldeni.

 

   1. A regisztráció során a regisztráló a valóságnak megfelelő adatokat köteles megadni. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy a regisztráló által megadott adatok valótlan elemeket (is) tartalmaznak, a szolgáltató jogosult az adott személy Online Platformhoz való hozzáférését a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatásáig, illetve az adatok valóságtartalmának az igazolásáig – a felhasználói fiókjának felfüggesztésével – időlegesen korlátozni, vagy az előbbiek hiányában a Felhasználót az Online Platform Szolgáltatás használatából – a felhasználói fiókjának törlésével – kizárni.  A szolgáltatót nem terheli felelősség a regisztráló által megadott regisztrációs adatok hibáiért, pontatlanságáért valamint a regisztráció során megadott azonosító adatok (e-mail cím, jelszó) elvesztéséért vagy elfelejtéséért, továbbá azokért a károkért, amelyek a hivatkozott azonosító adatok – szolgáltatónak fel nem róható okokból - illetéktelen személyek részére történő hozzáférhetővé válásával összefüggésben következnek be. A Felhasználó felelőssége, hogy a bejelentkezéshez szükséges jelszavát titokban tartsa, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy az ne juthasson illetéktelen személyek tudomására. Az ennek megsértéséből eredő valamennyi kár, költség és egyéb hátrányos jogkövetkezmény kizárólag a Felhasználót terheli.

 

   1. A regisztráció során a regisztráló részéről a jelen ÁSZF, valamint a szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának az elfogadása szükséges. Az előbbi dokumentumoknak a regisztrációt megelőző megismerhetőségét a szolgáltató akként biztosítja, hogy azok a weboldalon a láblécben olyan formában elérhetők a regisztráló számára, amely lehetővé teszi, hogy tárolja és előhívja azokat.

 

   1. A regisztrációs adatok sikeres elküldéséről a Társaság a regisztrálót a regisztráció során megadott e-mail címére elküldött visszaigazoló e-mail útján értesíti, amelyben a regisztráció véglegesítéséhez szükséges aktiváló link megtalálható. A regisztrációs folyamat a Társaság által küldött visszaigazoló e-mailben szereplő aktiváló linkre való kattintással válik befejezetté, amelynek megtörténtéig a Felhasználó nem tud bejelentkezni az Online Platform felületére és nem tudja igénybe venni annak Szolgáltatásait.

 

   1. A regisztráló kijelenti, hogy a regisztrációt megelőzően a szolgáltató lehetőséget biztosított számára arra, hogy a hatályos ÁSZF-t és adatkezelési tájékoztatót megismerje. A Felhasználó kijelenti, hogy az előbbi dokumentumokat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

 

  1. A Felhasználói fiók létrejötte

 

   1. A sikeres regisztráció eredményeként automatikusan létrejön a Felhasználó felhasználói, illetve edzői fiókja (a továbbiakban: felhasználói fiók), amely(ek)ben a regisztráció során megadott személyes adatok rögzítésre (tárolásra) kerülnek. Ezeket az adatokat a Felhasználó a saját felhasználói fiókjában és a beállítások menüpontban – a regisztrációt, valamint a fiók létrejöttét követően –módosítani tudja.

 

   1. A regisztrációt követően a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a Felhasználó a felhasználói fiókjában a változással érintett adat(ok) módosításával tudja átvezetni, amelynek esetleges elmulasztásából eredő valamennyi kárt és hátrányos következményt a Felhasználó köteles viselni.

 

   1. A Partnernek nem minősülő Felhasználó bármikor jogosult az általa regisztrált felhasználói fiók törlését kezdeményezni, a fiók törlése azonban nem érinti a Felhasználónak a szolgáltató vagy a Partnere felé fennálló esetleges elszámolási, fizetési vagy egyéb szerződéses kötelezettségét. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókjának törlése esetén a fiókjában tárolt adatok, ideértve az addig elért eredményei és megszerzett jelvényei az Online Platform felületéről törlődnek és egy esetleges újbóli regisztráció során a Felhasználó nem szerzi vissza azokat.

 
A Partnernek minősülő Felhasználók felhasználói fiókjának a törlésére vonatkozóan a 2.19. alpontban foglalt rendelkezések az irányadók.

 

   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókjának létrejöttével igénybe veszi a Társaság Online Platform Szolgáltatásait.

 

  1. Az online foglalás és vásárlás folyamata

 

Az online foglaláshoz és várásláshoz a Felhasználó részéről a fentebb írtak szerint előzetes regisztráció és az Online Platformba való bejelentkezés szükséges.

 

   1. A foglalás elküldése

 

A Partner ajánlataira vonatkozó információk – ideértve az általa kínált szolgáltatások ellenértékét is – a Partner edzői profil oldalán az online időpontfoglalást biztosító naptárjában, valamint a Bérlet fül alatt jelennek meg a Felhasználók számára.

 

A Felhasználó a Partner online időpontfoglalást biztosító naptárjában a lefoglalni kívánt szolgáltatás és a foglalás idejének a kiválasztását követően a jelentkezés feliratra kattintással, valamint online fizetés választása esetén a szolgáltatás díjának megfizetésével tudja elküldeni a foglalását a Partner számára. Online fizetés választása esetén a jelentkezés bankkártyával feliratra történő kattintással a Felhasználónak lehetősége nyílik a szolgáltatás ellenértékének bankkártyás megfizetésére a SimplePay online fizetési felületen keresztül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner a Felhasználók számára az online fizetés lehetőségét biztosítja és a Felhasználó ezt a fizetési módot választja, úgy a foglalása csak a szolgáltatás díjának a maradéktalan megfizetését követően kerül elküldésre. Amennyiben az adott Partner az ajánlata szerint kizárólag készpénzes fizetést fogad el, vagy ha a foglalás a Felhasználó által már korábban megvásárolt bérlet felhasználásával történik, a foglalás elküldéséhez nincsen szükség a szolgáltatás díjának előzetes megfizetésére, azonban a foglalás elküldését és annak elfogadását követően a Felhasználónak fizetési kötelezettsége áll fenn a Partner felé.

 

A szolgáltató az online foglalás teljes folyamata alatt – a foglalás elküldéséig – biztosítja a Felhasználók számára az esetleges adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségét és a foglalási adatok törlését. A foglalás véglegesítését megelőzően az online foglalási rendszer lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a foglalás összegzett adatainak áttekintésére, visszalépésre és az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására a foglalás elküldését megelőzően.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online foglalás elküldésére a felhasználói fiókjában rögzített adatokkal kerül sor, amely adatok helyességéért, illetve valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség és a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által megadott adatok hibájáért, illetve helytelenségéért, valamint az előbbiekből adódó következményekért.

 

   1. A foglalás visszaigazolása (elfogadása)

 

Online fizetés választása esetén, továbbá ha a foglalás a Felhasználó által korábban már megvásárolt bérlettel történik, a foglalás – a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail elérhetőségén – automatikusan visszaigazolásra (elfogadásra) kerül, amennyiben a Felhasználó a foglalását (jelentkezését) a fentebb írtak szerint elküldte, és online fizetés választása esetén a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette.

 

Készpénzfizetéses foglalások esetén a foglalás elfogadását a Partner legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül köteles visszaigazolni, amelyről a Felhasználó e-mailen kap értesítést. Amennyiben a foglalás elfogadása ezen a határidőn belül nem érkezik meg e-mailen a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttsége alól és a foglalása nem kerül rögzítésre.

 

A foglalás elfogadásáról szóló visszaigazolás tartalmazza, hogy a Partner elfogadta a Felhasználó foglalással érintett sporteseményre történő jelentkezését.

 

   1. A foglalással érintett szolgáltatás díjának megfizetése

 

A Felhasználó a szolgáltatás ellenértékét – a Partner által biztosított fizetési módoktól függően – a szolgáltatás személyes igénybevételekor készpénzben, a Felhasználó által korábban megvásárolt bérlet felhasználásával vagy a SimplePay fizetési felületen keresztül bankkártyával tudja kiegyenlíteni.

 

Amennyiben a Felhasználó az online fizetést választotta, úgy a jelentkezés bankkártyával feliratra való kattintást követően lehetősége nyílik a szolgáltatás ellenértékének a megfizetésére a SimplePay online fizetési felületen keresztül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az online fizetést választja, a foglalása csak a szolgáltatás díjának online megfizetését követően kerül elküldésre.

 

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az adott Partner ajánlatában foglaltak szerint a Partner kizárólag készpénzfizetést fogad el, vagy a Felhasználó a szolgáltatás díjának készpénzben való megfizetését választotta, a foglalása elküldésétől és annak elfogadásától kezdve fizetési kötöttsége áll fenn a Partner felé.

 

A Partner a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséről a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő számviteli bizonylatot köteles kiállítani a Felhasználó részére.

 

   1. A szerződés létrejötte a Partnerrel

 

Az online foglalás folyamata a foglalás elküldésével és – online fizetés választása esetén – a szolgáltatás ellenértékének a maradéktalan megfizetésével, valamint a foglalás fentebb írtak szerinti visszaigazolásával (elfogadásával) válik befejezetté. Amennyiben online fizetés választása esetén a Felhasználó a szolgáltatás ellenértékének megfizetését részben vagy egészben elmulasztja, úgy a foglalása nem kerül elküldésre és visszaigazolásra (elfogadásra), amelynél fogva nem jön létre szerződés a Felhasználó és a Partner között.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a foglalás elfogadásáról szóló értesítés a Felhasználó és a Partner között a szerződés létrejöttét jelenti a Partner ajánlatában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Partner ajánlata szerint kizárólag készpénzfizetést fogad el, valamint a lefoglalt szolgáltatás díjának készpénzben történő megfizetésének a választása esetén az online foglalás elküldésétől és annak elfogadásától kezdve a Felhasználónak fizetési kötöttsége áll fenn a Partner felé.

 

Amennyiben a foglalás elfogadásáról szóló visszaigazolás valamely technikai hiba folytán a lefoglalt időpontig, illetőleg legkésőbb a foglalás elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik vissza e-mailen a Felhasználóhoz, úgy a szolgáltatási szerződés nem jön létre a Felhasználó és a Partner között és – online fizetés választása esetén – a szolgáltató az online fizetést indító bankszámlaszámra visszautalja a szolgáltatás Felhasználó által korábban megfizetett ellenértékét.

 

A foglalás visszaigazolásával létrejött szerződés magyar nyelven online formában jön létre, és az nem minősül írásba foglalt, iktatott szerződésnek.

 

A 14. és 18. életéves kor közötti korlátozottan cselekvőképes kiskorúak jognyilatkozatának érvényességéhez - ha a Polgári Törvénykönyv eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül megkötheti például a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket; rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat; továbbá köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. Amennyiben az adott szerződés nem felel meg az előbbi követelményeknek, úgy a korlátozottan cselekvőképes Felhasználó kijelenti, hogy az adott ügyletet a törvényes képviselőjének hozzájárulásával köti meg.

 

   1. A foglaláshoz kapcsolódó lemondási (elállási) feltételek

 

    1. A Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a foglalással (jelentkezéssel) érintett szabadidős szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog a rendelet alapján nem illeti meg. A Felhasználó nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Partner a Felhasználó előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Felhasználó e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a rendelet szerinti elállási jogát.

 

    1. Online foglalás esetén a Felhasználó az adott Partner ajánlatában meghatározott lemondási (elállási) időn belül jogosult a lefoglalt szolgáltatástól elállni. A lemondási feltételek Partnerenként eltérnek és azokról a Felhasználó a foglalás (jelentkezés) elküldését megelőzően tájékozódhat.

 

A foglalás (jelentkezés) elküldésével a Felhasználó kijelenti, hogy a lemondási feltételeket megismerte és azokat tudomásul vette.

 

    1. A Felhasználó a Partner által meghatározott lemondási időtartamon belül jogosult a Partnerrel létrejött szerződésétől kötbérmentesen elállni (a szolgáltatást lemondani) akként, hogy elállási szándékát a felhasználói fiókjában a foglalásához kapcsolódó lemondás feliratra kattintással elektronikus úton elküldi.

 

    1. A Felhasználó az 1.4.5.3. alpontban foglalt módon minden esetben köteles a Partnert tájékoztatni arról, amennyiben a lefoglalt szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, amely nyilatkozat megérkezéséről a Felhasználó a szolgáltatótól e-mailben kap visszaigazolást.

 

A Felhasználó szerződésszerű elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként korábban online megfizetett teljes összeget.

 

    1. Amennyiben a Felhasználó az elállási szándékát a Partner által meghatározott lemondási határidőn túl jelenti be, vagy – az 1.4.5.4. alpontban foglalt kötelezettsége ellenére – elállási szándékát nem jelenti be és a lefoglalt szolgáltatást nem veszi igénybe, úgy a Felhasználónak a Partnerrel szemben a teljes szolgáltatási díjjal megegyező mértékű kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A Felhasználó kötbérfizetési kötelezettsége a Partner ajánlatában meghatározott lemondási határidőn túli lemondás (elállás) közlésének napján, valamint – lemondás hiányában a szolgáltatás igénybevételének elmulasztása esetén – a Felhasználó által lefoglalt, de lemondani elmulasztott foglalás napján válik esedékessé.

 

A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a fentiekben meghatározott kötbérfizetési kötelezettségét nem tekinti eltúlzott mértékűnek.

 

    1. Online fizetés esetén a Felhasználó a kötbérfizetési kötelezettségét akként teljesíti a Partner felé, hogy a Partner a Felhasználó által előzetesen megfizetett szolgáltatási díjba beszámítja a Felhasználóval szemben fennálló kötbérigényét, ennél fogva Partnernek nincsen díj visszafizetési kötelezettsége a Felhasználó felé. A Partner kifejezetten kijelenti, hogy a Felhasználóval szemben a jelen ÁSZF alapján keletkező kötbér követelésébe beszámítja a Felhasználóval szemben fennálló pénz visszafizetési kötelezettségét.

 

 

   1. Az online vásárlások folyamata

 

    1. A szolgáltató az online fizetési tranzakciók lebonyolításához igénybe veszi az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., nyilvántartási száma: Cg.01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 24386106-2-42), mint a SimplePay szolgáltatás nyújtójának és üzemeltetőjének, továbbá a Társaság bankszámlaszámát vezető UniCredit Bank Hungary Zrt.  (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma: Cg.01-10-041348, adószáma: 10325737-4-44,
     honlap: http://www.unicreditbank.hu) pénzügyi szolgáltatónak a közreműködését.

 

    1. A Felhasználó az online vásárlás során a Jelentkezés feliratra kattintással – foglaláshoz kapcsolódó vásárlásoknál a jelentkezés bankkártyával feliratra kattintással – átkerül a SimplePay fizetési felületre, ahol a bankkártya adatok megadásával elindul a fizetési tranzakció. A fizetés eredményéről a felhasználó e-mail útján is értesítést kap a SimplePay szolgáltatás üzemeltetőjétől. Felhasználó online fizetés esetén csak olyan fizetési módot tud alkalmazni, amely lehetőséget biztosít számára Magyarországon magyar forintban vezetett bankszámlára történő átutalásra, a rendszer kizárólag magyar forint pénznemet kezel.

 

    1. Az online fizetéshez a Felhasználóknak az alábbi bankkártya adatok megadására van szüksége:
 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}.

 

    1. Online vásárlás esetén, amennyiben a Felhasználó a Társaság vagy a Partner által kínált Termék vagy Szolgáltatás ellenértékének megfizetését részben vagy egészben elmulasztja, úgy az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés nem jön létre a Társaság és a Felhasználó, illetőleg a Felhasználó és a Partner között.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy online vásárlás esetén a Termék vagy Szolgáltatás ellenértékének a megfizetésével a Felhasználó és a Társaság, valamint a Felhasználó és a Partner között létrejön a szerződés.

 

A szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a szolgáltató e-mailen visszaigazolást küld a Felhasználónak a megkötött szerződésről.

 

A fentiek szerint megkötött szerződés magyar nyelven, online formában jön létre, és az nem minősül írásba foglalt, valamint iktatott szerződésnek. A szolgáltató az online vásárlással összefüggő adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglalt tárolási időn belül megőrzi, illetőleg ezek az adatok a Felhasználó számára a felhasználói fiókjában is elérhetők.

 

A 14. és 18. életéves kor közötti korlátozottan cselekvőképes kiskorúak jognyilatkozatának érvényességéhez - ha a Polgári Törvénykönyv eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül megkötheti például a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket; rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat; továbbá köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. Amennyiben az adott szerződés nem felel meg az előbbi követelményeknek, úgy a korlátozottan cselekvőképes Felhasználó kijelenti, hogy az adott ügyletet a törvényes képviselőjének hozzájárulásával köti meg.

 

    1. Az online vásárlások esetén a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

 

A lentebb meghatározott kivételektől eltekintve fogyasztói szerződések esetén a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség nélküli elállási jogosultság illeti meg a fogyasztónak minősülő Felhasználókat. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállásra/felmondásra a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.
Az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatát – melyet a jelen ÁSZF mellékletét képező 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet – a Felhasználó a szolgáltató info@porogjfel.hu e-mail címére elektronikus úton vagy a szolgáltató mindenkori székhelycímére postai úton tudja megküldeni. Az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatát a Felhasználónak elegendő az elállásra/felmondásra szabott határidő elteltéig e-mailen elküldeni vagy pedig postán feladni, elállási/felmondási joga mindkét esetben érvényesítettnek tekintendő.

 

A 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26. § -a alapján a Felhasználó köteles megtéríteni a szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát. A Kormány rendelet előbb hivatkozott 19. §-a szerinti esetben, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.


Azon esetköröket, amelyekben a Felhasználó az elállási/felmondási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.

 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormány rendelet szerinti elállási/felmondási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási/felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) - a 29. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet szerinti elállási jogát.

 

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, a szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a vásárlással és számlázással összefüggő adatokat megőrzi, és ezen adatok a Társaság adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a Felhasználó által megvásárolt Termékekkel és Szolgáltatásokkal.

 

  1. Szavatossági kérdések

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Online Platformon olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Társaság, hanem a Társaság szerződött Partnerei nyújtanak a Felhasználó számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Felhasználó és a Partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik, ezért a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Társasággal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Társaság általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Partner által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Felhasználó a Partner által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe és a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget a Partner által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért és egyéb jogsértésekért.

 

A jelen ÁSZF alapján a Társaság és a Felhasználók, valamint a Felhasználók és a Partnerek közötti jogviszonyból származó szavatossági igények érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

Eszerint hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

 

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Ettől eltérően fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el.

 

 A szavatossági igények intézésére a jelen ÁSZF 3. pontjában, valamint fogyasztói panasz esetén a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések az irányadók.

 

 1. A Partnerekre vonatkozó külön rendelkezések, közvetítői szerződés és jutakékrendszer

 

  1. A Partner kijelenti és szavatolja, hogy az ÁSZF szerinti vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján jogszerűen végzi, a szolgáltatása értékesítése és a szerződés megkötése nem ütközik más személyek felé fennálló kötelezettségébe, jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába.

 

  1. A Partner tudomásul veszi, hogy a weboldalon edzőként való regisztrációjával, illetőleg az edzői felhasználói fiókjának létrehozásával igénybe veszi a Társaság jelen ÁSZF szerinti közvetítői szolgáltatásait. A jelen ÁSZF Partner általi elfogadásával a Társaság és a Partner között közvetítői szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint. A Partner tudomásul veszi, hogy a közvetítői szerződés tekintetében a Társasággal szemben nem minősül fogyasztónak és nem vonatkoznak rá a fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 

  1. A szolgáltató a közvetítői szerződés alapján – az ÁSZF keretei között – vállalja, hogy az általa működtetett Online Platform segítségével megjeleníti a Partner által megadott, illetőleg feltöltött adatok alapján a Partner szolgáltatását, továbbá az ehhez kapcsolódó ajánlatait. A Társaság a Partner részére az Online Platform Szolgáltatás keretében lehetővé teszi, hogy az Online Platformon a Partner által megadott, illetőleg feltöltött adatok és ajánlat megjelenhessen, Felhasználók számára kereshető és foglalható legyen, és hogy a foglalással vagy az online vásárlással a Partner és a Felhasználó között szerződés jöjjön létre.

 

A szolgáltató a Partner ajánlataira vonatkozóan valós idejű foglalási rendszert biztosít, amely alapján a Partner által mindenkor feltöltött ajánlatok tekintetében a Felhasználók azonnali foglalást kezdeményezhetnek a Partner által beállított és naprakészen tartott szabad időpontokra, a Partner által megjelenített árakon és feltételekkel. A Partner ajánlataiban megjelenő adatok aktuálisan tartása a Partner felelőssége. A Felhasználó részéről kezdeményezett online foglalás az 1.4.2. alpontban írtak szerint kerül elfogadásra, amelyről szóló visszaigazolást a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére kapja meg, továbbá az egy elektronikus válaszüzenet formájában a Felhasználó felhasználói fiókjának az értesítései között is megjelenik. A Partner tudomásul veszi, hogy téves adatok, illetve információk megadása esetén a foglalás nem visszautasítható. A Partner tudomásul veszi, hogy a foglalás elfogadásáról szóló visszaigazolással (e-mail üzenettel) a Felhasználó és a Partner között szerződés jön létre az adott ajánlatában megjelenített árakon és feltételekkel. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó és a Partner közötti szerződésnek, jogviszonynak nem alanya.

 

A Társaság online felületet biztosít a Partner és a Felhasználó között létrejött szerződésekkel összefüggő jognyilatkozatok (pl. lemondások) megtételére, valamint a Partner és a Felhasználók közötti online fizetési tranzakciók lebonyolításához, a Társaság – mint a Partner teljesítési segédje – közreműködik az előbbiek lebonyolításában.

 A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával megbízza a Társaságot, hogy a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként (technikai teljesítési segédként) a Felhasználóktól átvegye a Partner és a Felhasználó között az online bankkártyás foglalás, illetőleg online vásárlás eredményeként létrejött szerződés alapján a Partnernek járó szolgáltatási díjat, illetőleg szerződéses ellenértéket. Ennek keretében a Társaság a Partner megbízásából eljárva intézkedik, hogy a Felhasználó által online megfizetett összeg a Felhasználó számlájáról a Társaság bankszámlaszámán kerüljön jóváírásra. Erre tekintettel a Felhasználó online fizetés esetén csak olyan fizetési módot tud alkalmazni, amely lehetőséget biztosít számára Magyarországon magyar forintban vezetett bankszámlára történő átutalásra, a rendszer kizárólag magyar forint pénznemet kezel. A közvetítői jogviszony keretében a Társaság azt biztosítja a Partner részére, hogy a Felhasználótól a Partnernek járó összegeket a Felhasználó online – a SimplePay fizetési felületen keresztül – bankkártyával fizethesse meg. A szabadidős sportszolgáltatásai nyújtására vonatkozó ajánlatában a Partner határozza meg, hogy biztosítja-e az online fizetési lehetőséget a Felhasználók felé.

A Társaság visszautalja a Felhasználó (küldő) számlájára az online megfizetett szerződéses ellenértéknek azt a részét, amely a Felhasználó és a Partner között az online foglalás, illetőleg vásárlás alapján létrejött szerződés szerint meghaladja a Partnernek járó összeget.

 

A fentebb írtak alapján a Partner és a Társaság között a Ptk. 6:293 – 6:301 §-ai szerinti tartós közvetítői jogviszony jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, amely alapján a Társaság önállóan eljárva köteles a Partnernek harmadik személyekkel (Felhasználók) kötendő szerződései közvetítésére, a Partner nevében történő megkötésére és a Ptk. 6:129. §-a szerinti közreműködő személyként a szerződés szerinti díjak Felhasználóktól történő átvételére és továbbítására, a Partner pedig a jelen ÁSZF-ben meghatározott jutalék fizetésére köteles. A közvetítői szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, mivel egyik fél sem fogyasztó. A Társaság tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) b) pontjára tekintettel nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, mivel a Társaság kizárólag a Partner megbízásából eljáró önálló kereskedelmi ügynök, amely a Partner és a Felhasználó közötti szerződés megkötésére is jogosult.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a közvetítés eredményeként a Felhasználóval létrejött szerződéséből eredő jogok és kötelezettségek kizárólag a Partnert illetik és terhelik, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.

 

  1. A Partner az ajánlatainak paramétereit az edzői felhasználói profil oldalán – az online időpontfoglalást biztosító naptárjában és a  Bérlet fül alatt – tudja közzétenni. A Partner köteles az ajánlatait a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kialakítani, továbbá köteles az online időpontfoglalást biztosító naptárját, illetve abban a foglalt és a szabad kapacitásokra vonatkozó adatokat naprakészen tartani és aktuálisan frissíteni. A Társaság nem vállal semmilyen felelősséget az előbbiek elmaradásából eredő károkért és következményekért, amelyeket a Partner tartozik viselni.

 

  1. A Partner az információfeltöltés és adatszolgáltatás során tényleges és valós adatok megadására köteles. A Partner kijelenti, hogy az általa megadott, illetve feltöltött adatok, információk, szövegek, képek, videók vagy más szellemi termékek és azok részei helyesek, pontosak, teljes körűek, valósak és azok közzétételére jogosult. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaságnak joga van, de nem kötelessége, a Partner által megadott, de a valóságtól eltérő hibás vagy téves adatokat javítani. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság kihagyhatja vagy átszerkesztheti azokat az adatokat, melyek sértik az ÁSZF rendelkezéseit vagy egyébként jogsértőek.

Amennyiben a Partner adatszolgáltatása rendszeresen valótlan, hibás vagy jogsértő, az súlyos szerződésszegésnek minősül és rendkívüli felmondási okot képez.

 

  1. A Partner köteles minden olyan problémáról vagy körülményről értesíteni a Társaságot, ami a Partner érdekkörében felmerülő okból a Felhasználó részére nyújtott, illetőleg nyújtandó szolgáltatást, vagy a Társasággal való együttműködést átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja, vagy kizárja. A Partner haladéktalanul köteles értesíteni továbbá a Társaságot minden olyan körülményről, amely az Online Platform használatát átmenetileg vagy tartósan hátrányosan befolyásolja vagy kizárja. A jelen alpont szerinti értesítés elmaradásából, hibás vagy hiányos teljesítéséből eredő károkat és költségeket a Partner köteles viselni.

 

  1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság a jelen ÁSZF szerinti közvetítői szolgáltatására vonatkozóan eredménykötelezettséget nem vállal a Partner felé. Ez alapján a Társaságot nem terheli semmilyen felelősség abban a tekintetben, hogy a Felhasználók kezdeményeznek-e online foglalásokat és vásárlásokat a Partner felé, vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Társasággal szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem.

 

  1. A Partner az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő számviteli bizonylatot köteles a Felhasználó részére kiállítani és átadni.

 

  1. A Partner a Felhasználóval létrejött szerződését a Felhasználó által elfogadott ajánlatban és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni. Ennek elmulasztásából, hibás vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi kár, költség és egyéb hátrányos jogkövetkezmény kizárólag a Partnert terheli.

 

  1. A Partner tudomásul veszi, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner által a Felhasználónak vagy – Felhasználónak nem minősülő – harmadik személynek okozott károkért és jogsértésekért, így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatás tényleges nyújtásának az elmaradásáért vagy a szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséért, amelyekért kizárólag a Partner felel.

 

  1. A Partner a közte és a Felhasználó között létrejött szerződéstől az ajánlatában meghatározott lemondási (elállási) időn belül jogosult elállni, amelynek megszegéséből eredő valamennyi kár, költség és egyéb hátrányos következmény a Partnert terheli. A Partner köteles a Társaságot mentesíteni az előbbiekkel összefüggésben a Társasággal szemben keletkezett, illetőleg érvényesített minden igény, költség és kár tekintetében.

 

A Partner elállása esetén a szolgáltató az online fizetést indító bankszámlaszámra visszautalja a szolgáltatás Felhasználó által korábban megfizetett ellenértékét.

 

  1. A 2.11. alpontban foglaltak szerint felel a Partner amennyiben a valós idejű foglalási rendszer aktualizálására tett vállalásának nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget, továbbá ha az általa nyújtott szolgáltatás nem felel meg az ajánlatában foglaltaknak, illetve a Felhasználó által vásárolt szolgáltatásnak.

 

  1. A Partner az Online Platformon keresztül közzétett ajánlatai vonatkozásában sem a felhasználói, illetőleg edzői profil oldalán, sem egyéb úton nem adhat meg olyan adatokat, információkat és elérhetőségeket (telefonszám, email cím, webcím, link, szociális médiaelérhetőséget, internetes közösségi oldal címet stb.), amelyek a Felhasználók számára nyilvánosak és a Felhasználók számára lehetővé teszik a vele való közvetlen kapcsolatfelvételt. A Partner más módon sem ösztönözheti a Felhasználót a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely rendkívüli felmondási okot képez.

 

  1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult szerződést kötni a Partnerrel azonos tevékenységet folytató más személyekkel, illetve a Partner Szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan.

 

  1. A Partner az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során és bármilyen az Online Felületen végezhető tevékenységei során köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra.

 

  1. A Felhasználók személyes adatait a Társaság a közvetítői szerződés teljesítésének a céljából továbbítja a Partner részére. A Partner a felhasználói adatokat a Felhasználóval a közvetítés eredményeként létrejött szerződés teljesítése érdekében kezeli, az adatokat más célból harmadik személynek nem adhatja tovább és egyéb célokra (pl. reklámozásra, hírlevelek küldésére, a Felhasználók közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel. A Társaság és a Partner megegyeznek, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal, a Partner vállalja és szavatolja, hogy a Felhasználók adatait a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően kezeli. A Társaság és a Partner a Felhasználók adatainak kezelését illetően önálló adatkezelőknek minsülnek. A Társaság a Partner adatkezelésével kapcsolatban a Felhasználóknak nem ad felvilágosítást, arra kizárólag maga a Partner köteles. A Partner felelős és köteles a Társaságot mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Partner a szerződéses és jogszabályi adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket megszegi.

 

A szolgáltató és a Partner vállalják, hogy a közös adatkezelés során az általuk észlelt adatvédelmi incidensről annak tudomásra jutásától számított 24 órán belül tájékoztatják egymást, és együttműködnek egymással az incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételében. Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kötelezettségek (így különösen a felügyeleti hatóságnak való bejelentési és az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége) azt a felet terheli, akinek, mint adatkezelőnek az érdekkörében az adatvédelmi incidens bekövetkezett. Amennyiben az adott helyzetben nem egyértelmű, hogy melyik Felet terhelik a GDPR szerinti kötelezettségek, a felek vállalják, hogy egyeztetést folytatnak a helyzet tisztázására annak eldöntése érdekében, hogy melyikük teljesítse e kötelezettségeket. Az egyeztetést az észlelést követő 48 órán belül el kell végezni.

 

Az érintetteknek az adatvédelmi jogi előírások megszegéséből eredő káráért az a fél felelős, akinek a jogi normát sértő adatkezelése a kárt okozta.

 

  1. Jutalékrendszer

 

A Társaság által nyújtott közvetítői szolgáltatások igénybevételéért a Partner az online foglalások és/vagy a Felhasználó által a Partner felé teljesített, illetve keletkezett fizetési kötelezettségek után köteles jutalékot fizetni a Társaság részére az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

A Társaságot jutalék abban az esetben illeti meg, ha: a) az online foglalás (jelentkezés) és/vagy az online vásárlás megvalósult; vagy b) a Felhasználó nem értesíti szerződésszerűen a Partnert a foglalás lemondásról (elállásról); c) a Felhasználó ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást, de a Partner tévedésből vagy más okból ennek az ellenkezőjét állította be az Online Platformon; d) a Felhasználónak a foglalás lemondása miatt a közte és a Partner közötti szerződés alapján egyébként fizetési kötelezettsége keletkezett a Partner felé; e) a Partner az ajánlatában meghatározott lemondási határidőn túl, szerződésbe ütköző módon mondja le a Felhasználó foglalását, illetve szerződésszegő módon áll el a Felhasználóval létrejött szerződésétől; f) a Partner és a Felhasználó közötti szerződés az Online Platform kihagyásával módosul.

 

A nettó jutalék alapja:

 • az a) c) pontok esetében a felhasználói vásárlások szerződés szerinti teljes bruttó ellenértéke;
 • a d) pont szerinti esetében a Felhasználónak a Partner felé fennálló tényleges fizetési kötelezettsége (kötbér fizetési kötelezettsége);
 • az e) és f) pontokban meghatározott esetekben a Partner és a Felhasználó között az Online Platformon keresztül létrejött szerződés szerinti teljes bruttó ellenérték.

A jutalék mértéke a jutalék fentiekben meghatározott alapjának a 10%-a.

A fentiek szerint meghatározott jutalék bruttó összeg, az az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét is tartalmazza.

A jutalék mértékét a Partner a regisztrációkor a jelen ÁSZF elfogadásával, illetőleg az ÁSZF-nek a jutalékendszert is érintő módosítása esetén – a közvetítői szerződés felmondásának hiányában – a Társaság közvetítői szolgáltatásai igénybevételének a folytatásával fogadja el. Az ÁSZF módosítása a módosítás hatálybalépését megelőzően megtörtént foglalások és vásárlások utáni jutalékelszámolást nem érintik, az kizárólag a hatálybalépést követően realizált foglalások és vásárlások utáni jutalékelszámolásra vonatkozik.

Amennyiben a Felhasználó az online foglalását a Partner ajánlatában megadott lemondási feltételekkel – szerződésszerűen – lemondja és nem keletkezik fizetési kötelezettsége a Partner irányába, akkor a Társaság részére nem jár jutalék. Abban az esetben, ha a Felhasználó ténylegesen igénybe vette a szolgáltatást, de a Partner tévedésből, vagy más okból ennek az ellenkezőjét állította be az Online Platformon, úgy a Társaság a jelen ÁSZF szerint jogosult a jutalékra.

 

A Társaság a Partnert a jutalékfizetési kötelezettségéről és annak mértékéről az Oldalmenüben a Pénzügyek menüpont alatt elérhető felhasználói felületen keresztül tájékoztatja.

A Társaság a hozzá befolyt felhasználói fizetésekkel – a lentebb írtak szerint – havonta a tárgyhónap követő hónap 10. napjáig számol el a Partner felé, illetőleg számlát küld a Partnernek a jutalékfizetési kötelezettségéről és annak mértékéről. A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Partner részére elektronikus számlát állítson ki, amelyet a Társaság a Partner regisztráció során megadott e-mail címre küld meg.

 

A Társaság és a Partner megállapodnak abban, hogy a Társaság a hozzá befolyt pénzösszegekkel akként számol el a Partner felé, hogy a Partnerrel szemben fennálló jutalékfizetési követelését a Társaság bankszámlaszámára a Felhasználóktól befolyt és a Partner részére kifizetendő pénzösszegbe beszámítja és – a beszámítás eredményeként – kizárólag a különbözetet utalja át a Partner bankszámlaszámára. Az elszámolás, illetve a kifizetés során a Társaság nem csak az online, hanem a készpénzes felhasználói fizetések után járó jutalékkövetelését is beszámítja a Partnerrel szemben fennálló pénzkövetelésébe. Az előbbiek folytán a Társaság az online felhasználói fizetések alapján hozzá befolyt díjaknak az adott Partnert – az online és készpénzes fizetések után is – terhelő jutalékfizetési kötelezettségek mértékét meghaladó részét utalja át a Partner részére a Partner által megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a Társaság bankszámlaszámára befolyt online felhasználói fizetések összege a Társaságnak a Partnerrel szemben fennálló pénzkövetelései beszámítására nem elegendő, a Partner köteles a különbözetet (tartozását) a Társaság által kiállított elektronikus számla alapján – az abban meghatározott esedékességgel – a Társaság részére banki átutalás útján megfizetni. Ugyanígy – a Társaság által megküldött elektronikus számla alapján, banki utalás útján – köteles a jutalékfizetési kötelezettségének eleget tenni azon Partner is, aki a Felhasználóval létrejött szerződése teljesítéseként kizárólag készpénzfizetést fogad el (az online fizetés választását a Felhasználó részére nem teszi lehetővé).

 

A Társaság által a Partner felé kiállított számla ellenértékét a Partner a Társaság UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000114-60650009 számlaszámára való banki átutalás útján köteles teljesíteni. A felek az elszámolás során megfelelően alkalmazzák a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, így az Áfa tv. 58. (1) bekezdését. A Partner köteles a Társaság részére a jutalékot az adott számlán feltüntetett határidőben megfizetni. A jutalék a Társaság bankszámlaszámán való jóváírás napján minősülnek megfizetettnek.

 

A Partner a pontos elszámolások elkészítése és ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy a Társaság kérésére a szükséges mértékben a nyilvántartásaiba betekintést enged, vagy hitelt érdemlő információkat ad abban az esetben, ha kétség merül fel a Társaságot megillető jutalék mértéke tekintetében.

 

A számlával kapcsolatos kérdéseit, kérelmét, illetőleg panaszát a Partner az Oldalmenüben a Support megnevezésű felületen keresztül tudja a Társaság részére megküldeni. A Partnernek világosan meg kell jelölnie a számlareklamáció okait, és csatolnia kell minden, azt alátámasztó dokumentumot. A Társaság a Partner számlával kapcsolatos kérelmét, illetőleg reklamációját 30 napon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a kérelem, illetve panasz megalapozatlan, a Társaság tájékoztatja a Partnert a kérelem, illetőleg panasz elutasításáról és annak okáról.

 

A jelen ÁSZF részét képező jutalékrendszer bármely módosítását (ideértve a Partner által fizetendő jutalék mértékét is) a Társaság a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett közzéteszi a weboldalon, továbbá azt a Partner rendelkezésére bocsátja e-mailben.

 

  1. Szerződésszegés

 

A Partner a Társaság által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles a jelen ÁSZF szerinti jutalékfizetési kötelezettségének a Társaság felé eleget tenni. Fizetési késedelem esetén a Társaság a Ptk. 6:155 (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot számítja fel.

Amennyiben a Partner a jutalék fizetési kötelezettségének a Társaság fizetési felszólítására – az abban meghatározott időtartamig – nem tesz eleget, úgy a Társaság az adott Partner Online Platformhoz való hozzáférését a tartozás rendezéséig – a Partner felhasználói fiókjának felfüggesztésével – korlátozhatja. Ebben az esetben a Partner nem tud belépni a felhasználói fiókjába és nem tudja az Online Platform Szolgáltatásait igénybe venni. Legalább 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Társaság jogosult bármilyen törvényes úton érvényesíteni a Partnerrel szembeni követelését, illetőleg arra megbízást adhat másnak. A Társaság jogosult a Partnerrel szemben az igényérvényesítéssel összefüggésben felmerült költségeit is érvényesíteni.

 

A jelen ÁSZF bármely részében kifejezetten súlyos szerződésszegésként megjelölt eseteken túl a következő esetek minősülnek súlyos szerződésszegésnek a Partner részéről: a) a Partner ajánlata nyilvánvalóan nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen, sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét; b) A Partner helytelen vagy félrevezető adatokat ad meg a regisztráció során vagy az edzői felhasználói profil oldalán; c) a Partner a Felhasználók felé magasabb árat számít fel az Online Platformon megjelenő ajánlatában feltüntetettnél; d) a Partner nem tartja naprakészen az ajánlatait az Online Platformon; e) a Partner folyamatosan, illetve rendszeres időközönként ismétlődve a Felhasználók foglalásait (jelentkezéseit) lemondja, illetőleg a Partner által lemondott foglalások száma kiemelkedően magas, vagyis a megvalósult foglalásokhoz képest a lemondott foglalások aránya 30 százalékkal eltér; f) a Társaság több súlyos panaszt és/vagy bejelentést kap egy vagy több Felhasználótól, akik szerződtek a Partnerrel, illetőleg igénybe vették a Partner szolgáltatásait, vagy egy panasz kirívóan súlyos esetkörre vonatkozik; g) a Partner a Felhasználókkal vagy a Társaság nevében eljáró személyekkel szemben a jóhiszeműség és tisztesség követelményét, vagy a kölcsönös együttműködést sértő magatartást tanúsít; h) a Partner ajánlata, működése a Társaság egyoldalú megítélése szerint az Online Platform működésének céljával nem összeegyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, és/vagy a Társaság üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti; i) a Partner nem jogosult a közvetítői szerződés szerinti vállalkozási tevékenység végzésére vagy azt nem a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi; j) a Partnernek a Társasággal szemben – a Társaság felszólítása ellenére – ki nem egyenlített tartozása van; illetve; k) a Partner a jelen ÁSZF bármely rendelkezését ismételten vagy súlyan megsérti.

 

A Partnert szerződésszegéséből eredő valamennyi kár, költség és egyéb hátrányos következmény kizárólag a Partnert terheli. A Partner köteles a Társaságot a Partner szerződésszegéséből eredő minden igénnyel, kárral és költséggel szemben tehermentesíteni és azt számára megtéríteni.

 

Szerződésszegés esetén a szolgáltató jogosult a Partner felhasználói fiókjának felfüggesztésével a Partner Online Platformhoz való hozzáférését – a szerződéses kötelezettség teljesítéséig – időlegesen korlátozni, továbbá ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén a Partnert a felhasználói fiókjának törlésével az Online Platform Szolgáltatásból kizárni. A felfüggesztésről, illetve a kizárásról szóló döntéséről a szolgáltató – az indokok megjelölésével egyidejűleg – a korlátozás/kizárás életbe lépését megelőzően legalább 30 nappal korábban e-mailen keresztül értesíti a Partnert. Olyan esetekben, amelyekben jogi vagy szabályozási kötelezettség írja elő a szolgáltató számára, hogy teljes mértékben szüntesse meg az online közvetítői szolgáltatásai nyújtását egy adott Partner részére, ez a felmondási határidő nem alkalmazandó. Ezzel azonos módon a 30 napos felmondási idő nem alkalmazandó akkor sem, ha a szolgáltató az uniós joggal összhangban lévő nemzeti jog szerinti olyan megszüntetési joggal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szolgáltatás azonnali megszüntetését abban az esetben, ha a konkrét eset valamennyi körülményének figyelembevételével és mindkét fél érdekeit figyelembe véve nem várható el észszerűen az, hogy a szerződéses viszony fennmaradjon a megállapodásban rögzített végső időpontig, illetve a felmondási idő lejártáig. Végül a 30 napos felmondási idő nem alkalmazandó akkor sem, ha a szolgáltató bizonyítani tudja a szerződési feltételek ismételt megsértését.

A szolgáltató nem köteles indokolni a korlátozásokat vagy megszüntetéseket, amennyiben ezzel egy jogi vagy szabályozási kötelezettséget sértene meg. Nem terheli továbbá kötelező indokolási kötelezettség a szolgáltatót akkor, ha bizonyítani tudja, hogy az érintett Partner több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez a közvetítő szolgáltatások nyújtásának teljes megszüntetését eredményezte.

 

  1. A szerződés időtartama, megszüntetése, módosítása

 

Eltérő (külön) megállapodás hiányában a Társaság és a Partner közötti közvetítői szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés megszűnik:

 1. a felek közös megegyezésével;
 2. rendes felmondással;
 3. rendkívüli (szankciós) felmondással.

 

A Ptk. 6:297. §-a alapján a rendes felmondás jogát bármelyik fél indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja a jelen alpontban meghatározott felmondási idő betartásával. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap. A felmondási jog nem korlátozza a Társaságnak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Partner felhasználói fiókjának a felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A közvetítői szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok elektronikus úton, a Társaság info@porogjfel.hu e-mail címére, valamint a Partner regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére megküldve tehetők meg. A Társaság a Ptk. 6:18. § (2) bekezdése alapján a Partner joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan nyilatkozatot (üzenetet), amelyet a Partner regisztráció során megadott e-mail elérhetőségéről küld meg a Társaság részére. A Partner az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri.

A Partner részéről a közvetítői szerződés rendes felmondásának minősül továbbá a Partner felhasználói fiókja törlésének a kezdeményezése is. A Partner tudomásul veszi, hogy rendes felmondás esetén a felhasználói fiókja a fentiekben meghatározott felmondási idő lejártával automatikusan törlődik, kivéve ha a felmondási időn belül a felmondás visszavonását – a fentiek szerint – e-mailben közli a Társasággal és a Társaság a felmondás visszavonásának elfogadását e-mailben visszaigazolja a Partner felé.

 

A szolgáltató és a Partner jogosult a másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a közvetítői szerződést 3 napos felmondási idővel rendkívüli felmondással megszüntetni. A rendkívüli felmondás jogát gyakorló fél a rendkívüli felmondását a fentiekben írtak szerint a másik fél részére e-mailben köteles megküldeni és indokolással ellátni. Indokolás vagy szerződésszegésre való hivatkozás hiányában a szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozat a fél rendes felmondásának minősül.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a közvetítői szerződés bármely okból történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén a felhasználói fiókja a Társaság által véglegesen törlésre kerül, amelynél fogva a Partner az abban tárolt adatokhoz a továbbiakban nem fér hozzá.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a közvetítői szerződés megszüntetése, valamint a Partner edzői felhasználói fiókjának a törlése nem érinti a Partner Felhasználókkal, valamint a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeit. A felhasználói fiók törlése a Partner szerződéses kötelezettségeit tehát nem szünteti meg. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a közvetítői szerződés megszüntetését követően a Társasággal, valamint a közvetítés eredményeként valamely Felhasználóval létrejött szerződéséből eredő valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit a jövőre nézve egyoldalúan módosítani, amely módosítást a szolgáltató a honlapján keresztül a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi, és a módosított ÁSZF-et a Partnerek részére e-mailen rendelkezésre bocsátja. Amennyiben a Partner a közvetítői szerződést a módosítás megküldését követő 15 napon belül nem mondja fel és az Online Platform Szolgáltatásait tovább használja, akkor úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta. A felmondásnak egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell azt, hogy a Partner a szerződést felmondja.

 

A szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek kötelesek egymással haladéktalanul elszámolni és a Partner köteles a szerződés hatályának fennállása alatt realizált foglalások és vásárlások után a nevére kiállított számlákat kiegyenlíteni, illetve az előbbiek után járó jutalékot a Társaság részére megfizetni.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Társaság a Partner felhasználói fiókját törli, valamint a Partner valamennyi ajánlatát elérhetetlenné teszi az Online Platformon. A Társaság az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a szerződés megszűnése után is megőrzi a Partner által az Online Platformon megosztott azon adatokat, amelyek a számviteli bizonylatok kiállításának és alátámasztásának az alapjául szolgálnak.

 

 1. A Társaság kapcsolata a Felhasználókkal, panaszügyintézés

 

A Felhasználók az Online Platform Szolgáltatásaira vonatkozó, valamint a weboldal működésével kapcsolatos bejelentéseiket (hibabejelentés, kérdések, panaszok) a weboldal Segítség / Hibabejelentés menüpontja alatt elérhető online felületen vagy az info@porogjfel.hu e-mail címen keresztül tudják megküldeni. A szolgáltató a bejelentésekre vonatkozó válaszait a bejelentések hozzá történt megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül megküldi a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére.

Amennyiben a panasz vagy egyéb igény megvizsgáláshoz, illetőleg megalapozottsága alátámasztáshoz szükséges körülmények a bejelentési kötelezettség késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt nem állapíthatók meg, az a bejelentő, illetőleg igényt támasztó érdekkörébe esik, és a késedelmes/hiányos bejelentés következményeit – ideértve adott esetben a panasz vagy igény elutasítását is – a bejelentő/igényt támasztó köteles viselni.

Amennyiben a kérelem, illetve panasz megalapozatlan, a szolgáltató tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve panasza elutasításáról, annak okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről. Fogyasztói jogvita esetén a szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy – a vitás helyzet bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, amely tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét is. A békéltető testületek listája, valamint elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek weboldalon érhetők el.

A békéltető testületi eljárásban a szolgáltatót a Fogyasztóvédelmi törvény 29. § (11) bekezdése alapján együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Fogyasztóvédelmi törvényben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület és annak elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

Az 524/2013/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdése alapján a szolgáltató, mint az Unióban letelepedett, online szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedő, megjeleníti az online vitarendezési platformra mutató következő elektronikus linket (ODR link): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a hivatkozott uniós rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén.

 

A jogszabályban foglalt fogyasztóvédelmi rendelkezések megszegése esetén a panaszos fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalokhoz fordulhat, amelyek elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu weboldalon érhetők el.

 

A Felhasználó jogosult a Társaság jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásainak nyújtásából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos érdeksérelem esetén a szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában, illetve a www.naih.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a panaszával.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy az online ügyfélszolgálat működtetése nem mentesíti a Partnert a Felhasználókkal szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek a teljesítése alól.

 

A Partner tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval annak érdekében, hogy tájékoztassa a Felhasználó és a Partner közötti szerződés fennállásáról és az abból eredő kötelezettségekről; tájékoztassa a szolgáltatás igénybevételével és az Online Platform működésével összefüggő információkról; információt egyeztessen vele az online foglalásával és online fizetésével kapcsolatban. A Partner weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásával és működésével kapcsolatosan bejelentett panaszok kapcsán a Társaság jogosult a Partnerrel felvenni a kapcsolatot és kivizsgálni a Felhasználó bejelentését, továbbá adott esetben a 2.18. alpontban írtak szerint eljárni.

 

 1. Szerzői jogok

 

A szolgáltató által üzemeltetett weboldalon megjelenő valamennyi tartalom (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket, anyagokat stb.) a szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát (a továbbiakban: Szellemi Termék) képezi, kivéve a Felhasználók – ideértve a Partnereket is – által feltöltött tartalmakat (felhasználói tartalmakat) és a weboldalon feltüntetett a Társaságtól eltérő személyek védjegyeit és egyéb tartalmait. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Szellemi Terméket a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa vagy érdekében feltöltött szöveg, fotó, videó, grafika és egyéb szellemi termék a Felhasználó szellemi terméke, vagy annak a szolgáltatással kapcsolatban alkalmazott használatára megfelelő jogosultsággal rendelkezik, azok nem sértik harmadik személyek jogait. Ezen szellemi termékek tekintetében a Felhasználó teljes körű felhasználási jogot enged a Társaság részére az Online Platform Szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges mértékig, valamint a Partnerek esetében mindaddig, amíg a Társaság és a Partner közötti szerződés hatályban van. A Felhasználó felelős és köteles a Társaságot mentesíteni minden olyan igénnyel és kárral szemben, amely abból keletkezik, hogy a Felhasználó jelen alpontban meghatározott kötelezettségeit megszegi.

 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldalon megjelenő bármely Szellemi Terméket saját belátása szerint módosítsa vagy megszüntesse.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

  1. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől egyedi szerződések esetében a szolgáltató és a Partner külön megállapodás útján kifejezetten eltérhetnek.

 

  1. A weboldal hírlevélküldési szolgáltatására a regisztráció során lehet feliratkozni, valamint arról bármikor indokolás nélkül a beállítások menüpontban lehet leiratkozni.

 

  1. A szolgáltató nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így a weboldal működésével kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

  1. A jelen ÁSZF 2021. augusztus 18. napjától annak visszavonásáig, illetőleg módosításáig hatályos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság bármikor, indokolás nélkül jogosult a jelen ÁSZF feltételeit a jövőre nézve egyoldalúan módosítani, amely módosítást a szolgáltató a honlapján keresztül a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ideértve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Társaság saját magára vonatkozó adatokat korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 30 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

  1. A jelen ÁSZF-re és az az alapján létrejövő jogviszonyokra a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény (Ekertv.) rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁSZF magyar és idegen nyelvű változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

  1.  A jelen ÁSZF-ből és az az alapján létrejövő jogviszonyokból eredő jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Társaságunk, mint adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy tiszteletben tartsa mindazon személyek magánszféráját, akiknek a személyes adatait a www.porogjfel.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) működésével összefüggésben kezeli, ezért az adatkezelési tevékenységei során a hatályos jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel – összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A jelen Tájékoztató célja, hogy azon természetes személyek, akinek a személyes adatait a weboldal működésével összefüggésben kezeljük, megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggésben őket megillető jogokról.

 

  1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

 

Név: Sport Planning Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Sport Planning Kft.

Székhely (postacím): 1021 Budapest, Széher út 5. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-386826

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 29315987-2-41

Képviselő: Martinecz Péter György ügyvezető

E-mail elérhetőség: info@porogjfel.hu (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő)

 

  1. Az adatkezelés során alkalmazott főbb jogszabályok

 

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.);

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.);

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.).

 

 

  1. Fogalommeghatározások

 

Az Adatkezelési Tájékoztató tekintetében irányadó fogalommeghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény 3. §-a tartalmazza. Az adatkezelések alkalmazása szempontjából főbb fogalmak:

 

"érintett": bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ.

azonosítható természetes személy”az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„különleges (szenzitív) személyes adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

"adatvédelem": a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

profilalkotás”: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  1. Adatkezelési elvek

 

Társaságunk a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységei során az alábbi elvek figyelembevétel jár el, amelyek értelmében a személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

  1. Az adatkezeléssel érintett személyek

 

A weboldalon regisztráló, valamint regisztrált személyek (felhasználók)

a továbbiakban: adatkezeléssel érintett személyek, érintettek vagy adatkezeléssel érintettek.

 

  1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 

 1. a weboldalon regisztráló személyek teljes neve, e-mail címe, neme, születési dátuma, országa, általuk választott sportág(ak), továbbá eshetőlegesen az irányítószámuk.
 2. a játékosként regisztrált felhasználók felhasználói profiljában tárolt adatok, ideértve különösen a felhasználó regisztráció során megadott adatai és a regisztrációjának időpontja, a felhasználó által beállított profilkép és bemutatkozó szöveg, a felhasználó legutóbbi aktivitásának időpontja, versenyeinek, eseményeinek és lemondásainak a száma, barátai, jelvényei, értékelései, üzenetei és értesítései.
 3. az edzőként regisztrált felhasználók felhasználói profiljában tárolt adatok, ideértve különösen az edző regisztráció során megadott adatai és a regisztrációjának időpontja, az általa beállított profilkép és bemutatkozó szöveg, a végzettségére, nyelvtudására és eredményeire vonatkozó adatok, a legutóbbi aktivitásának időpontja, a kliens értékelései, a versenyeinek, eseményeinek és lemondásainak száma, a barátai, jelvényei, üzenetei és értesítései. Online fizetési lehetőség beállítása esetén a Társaság az előbbieken túl kezeli az edzőként regisztrált felhasználó által megadott bankszámlaszámot és a számlatulajdonos nevét is.
 4. online foglalás esetén a foglással, annak visszaigazolásával, valamint az esetleges lemondásával összefüggő adatok.
 5. online vásárlás esetén a vásárlással és számlázással összefüggő adatok.
 6. a Társaság hírlevélszolgáltatására feliratkozottak neve és e-mail címe.
 7. Panaszbejelentések esetén a panaszos Társasághoz címzett panaszában megadott adatok.

 

  1. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapja

 

 1. A Társaság a weboldalon regisztrálók adatait az azonosításuk, a felhasználói profiljuk létrehozása, illetve az Online Platform szolgáltatásai igénybevételének a biztosítása érdekében kezeli. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/. Az érintett a regisztráció során önként megadhatja az irányítószámát annak érdekében, hogy az eseménytérkép az érintett földrajzi helyzete alapján elsődlegesen a közelében lévő sporteseményeket jelenítse meg. Az irányítószám megadása az érintett hozzájárulásán alapul /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

 

 1. A Társaság a felhasználók felhasználói fiókjában tárolt adatokat az Online Platform Szolgáltatások igénybevételének a biztosítása érdekében kezeli. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/. A weboldalon játékosként regisztrált felhasználók online foglalása és ehhez kapcsolódó online vásárlása esetén a Társaság a foglalással és vásárlással összefüggő adatokat az edzőként regisztrált felhasználókkal (Partnerekkel) fennálló közvetítői szerződések teljesítése, illetőleg ennek biztosítása érdekében kezeli. Jogalapja: a Társaságnak a Partnerrel fennálló közvetítői szerződései teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, továbbá a Partnernek a Társasággal és a játékosként regisztrált felhasználókkal megkötött szerződései teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek az érvényesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont/.

 

 1. A Társaság Online Platformon keresztül elérhető termékeinek (krediteknek) az online megvásárlása esetén a vásárlással összefüggő felhasználói adatok kezelésének célja az adásvételi szerződés megkötése, teljesítése és a Társaság számviteli jogszabályok által előírt jogi kötelezettségeinek a teljesítése. Jogalapja: a szerződés teljesítése és a számlázással összefüggő adatok esetén a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok/.

 

 1. A hírlevelek küldése esetén az adatkezelés célja: tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, hírlevél és reklám küldése az ilyen szolgáltatásra feliratkozott személyek részére. Jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

 

 1. A panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatok kezelése esetén a Társaság az érintett panaszában megadott adatokat a Szolgtv. 35.-36. §-aiban foglaltak jogi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében a panasz kivizsgálása, annak megválaszolása, illetőleg – amennyiben alapos – orvoslása, az érintett jogai érvényesítésének a biztosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogi kötelezettségeinek a teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja/.

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül a Társaság jelen Tájékoztatójában feltüntetett e-mail címére megküldött elektronikus levelében visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

  1. Az adatkezelés tervezett időtartama

 

A 7. pont a)-c) alpontjaiban meghatározott adatokat a Társaság főszabály szerint az adatkezeléssel érintett személy felhasználói fiókjának a törléséig kezeli. Ettől eltérően a Partnerek Társaság által közvetített szolgáltatásainak igénybevételére, és ehhez kapcsolódó vásárlásokra vonatkozó foglalási és vásárlási adatokat - figyelembe véve a polgári jogi követelések általános elévülési idejét – a Társaság a Partnerrel fennálló szerződéses jogviszonyának a megszűnésétől számított 5 (öt) évig megőrzi. A Társaság a saját termékeivel és szolgáltatásaival összefüggő vásárlási adatokat szintén - figyelembe véve a polgári jogi követelések általános elévülési idejét – a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi.

A számlák és a számlakiállítással összefüggő adatokat a Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően legalább 8 évig megőrzi.

A Társaság a hírlevélszolgáltatására feliratkozók személyes adatait az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli.

A Társaság a hozzá érkezett panaszokat és az azokra adott válaszait 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak a kérésükre köteles bemutatni.

 

  1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

 

Az érintettek személyes adatainak megismerésére jogosultak köre korlátozott. Főszabály szerint az adatokhoz a Társaság ügyvezetője és a weboldal üzemeltetetésével összefüggő feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottja férhet hozzá. A személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság adatkezelésben részt vevő munkatársát írásbeli titoktartási kötelezettség terheli.

 

  1. Az adatok tárolása

 

A weboldal működésével összefüggő adatok a Társaság által megbízott tárhely-szolgáltató, a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma: Cg. 01-09-909968, adószáma: 14571332-2-42, e-mail címe: iroda@tarhely.hu) szerverén kerülnek tárolásra. Az elektronikus levélváltások a Társaság jelen Tájékoztatóban megadott e-mail fiókjában, és a tárhely-szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra.

 

  1. Adatbiztonság

 

A Társaság által kezelt személyes adatokhoz csak korlátozott személyi kör férhet hozzá. Az adatok a fentebb írtak szerint elektronikus formában kerülnek tárolásra, az adatok megőrzésének időtartama a 8. pontban foglaltak szerint korlátozott. Az Adatkezelő az adatokat csak a 7. pontban meghatározott célok elérése érdekében, a cél eléréséhez szükséges ideig kezeli. A Társaság adatkezelésben részt vevő munkavállalóját írásbeli titoktartási kötelezettség terheli a Társaság felé. Adattovábbításra harmadik személyek részére – a lentebb meghatározott eseteken kívül – főszabály szerint nem kerül sor.

 

  1. Adattovábbítás

 

A Társaság a fentebb írtak szerint a vele közvetítői szerződéses jogviszonyban álló Partnerei részére továbbítja a közvetítői szerződés, valamint a közvetítés eredményeként a Partner és a felhasználó közötti szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges felhasználói adatokat.

 

A Társaság a weboldal működésével, illetőleg üzemeltetésével összefüggő adatokat a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma: Cg. 01-09-909968, adószáma: 14571332-2-42, e-mail címe: iroda@tarhely.hu) tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

 

A Társaság az online fizetési tranzakciók lebonyolításához igénybe veszi az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., nyilvántartási száma: Cg.01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 24386106-2-42, weboldal: www.otpmobil.hu), mint a SimplePay szolgáltatás nyújtójának és üzemeltetőjének a közreműködését valamint a Társaság bankszámlaszámát vezető pénzintézet, az UniCredit Bank Hungary Zrt.  (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma: Cg.01-10-041348, adószáma: 10325737-4-44,
honlap: http://www.unicreditbank.hu) pénzügyi szolgáltató közreműködését.

 

A Társaság a weboldalon működésével összefüggő számlázások lebonyolításához igénybe veszi a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, nyilvántartási száma: Cg.01-09-303201, adószáma: 13421739-2-41, weboldal: www.szamlazz.hu
e-mail: sj@kboss.hu) szolgáltatásait.

 

A fenti adatfeldolgozókon túl az Adatkezelő kizárólag a hatóságok vagy bíróságok részére továbbítja a jogsértő cselekmények bizonyításának elősegítéséhez szükséges adatot. Hatósági vagy bírósági megkeresésre az Adatkezelő köteles továbbítani az adott hatóság vagy bíróság által kért személyes adatot.

 

  1. A személyes adataik kezelésével összefüggésben az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik meg

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kérjen, illetve felvilágosítást kapjon a személyes adatai kezelésének tényéről; az adatkezeléssel érintett személyes adatairól; az adatkezelés céljáról és jogalapjáról; azokról a címzettekről, akikkel a Társaság az adatait közli; az adatkezelés tervezett időtartamáról; profilalkotás alkalmazása esetén ennek tényéről; az adatkezeléssel kapcsolatban őt megillető jogosultságokról és azok érvényesítésének módjáról; az adatai kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkeztének körülményeiről, azok hatásairól és a kezelésük érdekében megtett intézkedésekről. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére személyes adatai másolatát a Társaság a rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az adatkezelés jogellenes;
 3. ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 5. ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, bíróság vagy más hatóság elrendelte.

 

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból, amennyiben az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

a)

- az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

- az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c)

 - a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

 - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Jogorvoslati jog

 

Az érintett a Társaság adatkezelésével kapcsolatos panaszát vagy kérelmét a Társaság jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címére elküldött elektronikus levelében, vagy a Társaság mindenkori székhelycímére megküldött levelében írásban is megteheti. A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz, illetve kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a panaszost, illetve a kérelmezőt az ügyében hozott döntéséről és a Társaság által megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, e határidő további 30 (harminc) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem indokainak megjelölésével a panasz, illetve kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a panaszát vagy kérelmét, a tájékoztatást a Társaság szintén elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a kérelem, illetve panasz megalapozatlan, a Társaság tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve panasza elutasításáról, annak okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről a következők szerint: amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogi előírásokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszáma: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail elérhetősége: ugyfelszolgalat@naih.hu, webhelye: http://www.naih.hu.) Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.  A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 12.

 

 

 

                          Sport Planning Kft.

 

 

 

Érdekmérlegelés a közvetítői szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan

 

Az adatkezelés oka, a jogos érdek azonosítása:

A Társaság a vele közvetítői szerződéses jogviszonyban álló Partnerei számára továbbítja a közvetítői szerződés és ez alapján a felhasználókkal létrejövő szerződések megkötéséhez teljesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges – online foglalásokkal, online vásárlásokkal és lemondásokkal összefüggő – felhasználói adatokat. Az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a Partnerrel fennálló közvetítői szerződése teljesítéséhez, valamint a Partnernek a Társasággal és felhasználókkal létrejött szerződéseinek a teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek az érvényesítése.

Ezen adatok kezelése tekintetében a Társaság és a Partner önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

Az érintett érdekeinek meghatározása, az adatkezelés rá gyakorolt hatása:

Az érintett érdeke az információs önrendelkezési jogának és a személyes adatai fölötti rendelkezési jogának a szabad gyakorlása, valamint azok tiszteletben tartásához fűződő érdeke. Az adatkezelés korlátozza az érintettet az önrendelkezési jogának gyakorlásában, amellyel szemben az érintett a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) alapján tiltakozhat a Társaságnál az adatkezelés ellen. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az érintett adatait a Társaság szervezetén belül csak a Társaság ügyvezetője, valamint azon alkalmazottak ismerhetik meg, akik feladatkörükből adódóan személyesen részt vesznek a személyes adatok kezelésével járó munkafolyamatokban.

 

Az adatok tárolásának az időtartama:

A Társaság az érintett adatait a Partnerrel fennálló szerződéses jogviszonya teljesítéshez szükséges mértékben kezeli. Ennek megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezelése elsősorban a Partnerrel fennálló szerződéses jogviszony fennállásáig tart. Ettől eltérően a közvetítői jogviszony szempontjából lényeges tartalmú nyilatkozatokat tartalmazó adatokat a Társaság a Partnerrel létrejött szerződéses jogviszonya megszűnésétől, illetőleg megszüntetésétől számított 5 (öt) év elteltéig – a polgári jogi követelések elévülésének idejéig – megőrzi, továbbá a Számviteli törvény 169§-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 évig megőrzi. Ez a kötelezettség kiterjedhet a számlakiállítás alapjául szolgáló ajánlatok, illetve szerződések adattartalmának a megőrzésére, ez esetben az érintett abban szereplő adatai is megőrzésre kerülnek erre az időre.

 

Az adatok tárolásának a módja: a Társaság az adatokat online formában a fentebb meghatározott tárhely-szolgáltató szerverén, valamint – elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartás esetén – az elektronikus levelező rendszerében tárolja.

 

Az adatkezelés szükségessége, az adatkezelés folyamatába beépített azon garanciák, amelyek az érintettek jogainak védelmét, és az arányos jogkorlátozást szolgálják, valamint a Társaság, a Partnerei és az érintettek érdekeinek az összevetése:

 

A Társaság és a Partner a közöttük létrejött közvetítői szerződésben jogi kötelezettséget vállalnak a szerződés teljesítésére, amelynél fogva nyilvánvaló jogos érdekük fűződik annak teljesítéséhez, és az ahhoz szükséges felhasználói adatok kezeléséhez. Az előbbiekből kifolyólag az adatkezelés célja a közvetítői szerződések teljesítése, a Partner ajánlatainak a Felhasználók felé való közvetítése, a Partner által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötéséhez és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói nyilatkozatok megtételének a lehetővé tétele, amelyekhez elengedhetetlen a Felhasználók adatainak kezelése.

A közvetítés sikeres teljesítése (pl. az online foglalás és/vagy vásárlás megtörténte) az érintettnek szintén érdeke. Az érintett az adatkezelési célok elérése érdekében az adatkezelésre egyértelműen számíthat, az nem éri váratlanul.

Az adatokhoz a Társaság szervezetén belül korlátozott személyi kör férhet hozzá. A Partner az adatokat kizárólag a Társasággal és a közvetítés eredményeként a felhasználóval létrejött szerződésének a teljesítése érdekében kezelheti, a felhasználói adatokat harmadik személynek nem adhatja tovább és a szerződés teljesítésétől eltérő egyéb célokra (pl. reklámozásra, hírlevelek küldésére, a felhasználók közvetlen megkeresésére) nem használhatja fel.

A Társaság által érvényesíteni kívánt érdek a Társaság és a Partnere közötti szerződéses jogviszony eredményes működésének, illetve teljesítésének az alapfeltétele. Amennyiben ugyanis a Társaság nem kezeli az ehhez szükséges felhasználói adatokat, úgy a Partner ajánlatainak a Felhasználók felé való közvetítése, a Partner ajánlataival összefüggő felhasználói jognyilatkozatok megtétele, valamint a Partner és a felhasználók között a szerződés létrejötte nem lenne lehetséges. Az érintettek adatai kezelésének hiánya ellehetetlenítené a szerződések teljesíthetőségét, ezzel összefüggésben a szerződő Partner működését, valamint a Partner és a Társaság eredményes szerződéses együttműködését.

A fentiek alapján a szerződések teljesítése, a jogviszonyban fennálló jogok gyakorlása és a kötelezettségek telítése nem valósulhat meg a felhasználók személyes adatainak kezelése nélkül, tehát a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen az adatkezelés. A kezelt adatok körére és az érintett szerepére tekintettel összességében az adatkezelés az érintettre nézve jelentős kockázattal nem jár, illetve váratlan hatást nem gyakorol rá. Emellett magának az érintettnek is az az érdeke, hogy közte és a Partner között a Társaság által való közvetítés sikeres legyen.

Fentiekre tekintettel az adatkezeléssel érintett természetes személyek adatainak a kezelése szükséges és arányos, a Társaság és a Partnerei fentebb megjelölt érdekei érvényesítéséhez elengedhetetlen, és nem jelent túlzott mértékű beavatkozást az érintett magánéletébe. A fent kifejtett garanciák betartása mellett a Társaság a saját és Partnerei jogos érdekei érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg a felhasználók adatainak fenti célokból történő kezelését.